POLİS AKADEMİSİ GİRİŞ KOŞULLARI

Adaylarda Aranan Şartlar

 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak
 • Evli, boşanmış ve/veya nikâhsız yaşıyor olmamak,
 • Sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim (dahil) tarihi itibari ile 22 yaşından gün almamış olmak (01 Ekim 1988 tarihinden sonra doğmuş olmak) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaşa göre İşlem yapılır.
 • Erkekler için 167 cm, bayanlar için 165 cm'den kısa boylu olmamak ve herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 15 (dahil) ile 30 (dahil) arasında olmak,
 • Sağlık durumu yönünden. Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde yer alan sağlık koşullarını taşımak,
 • Herhangi bîr eğitim-Öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak,
 • Fakültenin eğitime başlama tarihînde askerlikle ilişiği bulunmamak,
 • Lise mezunları için (ÖSS-EA-2 veya ÖSS-SAY-2) puan türünden (250) ham puan, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin çocukları için ise (ÖSS-EA-2 veya ÖSS-SAY-2) puan türünden (165) ham puan veya daha yukarı puan almış olmak
 • Bağımlılık derecesinde alkol, kumar alışkanlığı bulunmamak, uyuşturucu veya psikotrop maddeleri hiç kullanmamış olmak
 • Genelev, birleşmeevi, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video band, teyp kaseti, vcd, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan dolayı hakkında idari yaptırım ile adli soruşturma ve kovuşturma devam ediyor olmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak. Bu sayılan suçlardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya yine bu suçlardan herhangi biriyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak,
 • Yasadışı ideolojik amaçlı faaliyetlere, anarşi ve terör eylemleri ile, bu tür toplantı, yürüyüş ve mitinglere karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
 • Türk Ceza Kanunu md. 53'te belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile Devlet Memurları Kanununu md. 48/A-5'te sayılan suçlardan dolayı,
 • Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti bulunmamak,
 • Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
 • Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
 • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 • Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına ve diğer organlarına üye bulunmamak

Başvuru Şekli ve Sınav Tarihleri
Adaylar, 21-30 Temmuz 2009 tarihleri arasında internet üzerinden www.pa.edu.tr ve www.egm.gov.tr adreslerinden ön başvurularını yaparlar. Mülakat sınavı için 10-14 Ağustos 2009 tarihleri arasında internet üzerinden randevu verilir. Adaylar kendilerine verilen randevu tarihlerinde asıl başvurularını yapmak ve mülakat sınavına katılmak için Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampusu' nde başvuru sırasında İstenen belgeler ile birlikte hazır bulunurlar.
Mülakat sınavında başarılı olan adaylar, 16-18 Ağustos 2009 tarihleri arasında Fiziki Yeterlilik Sınavına alınırlar. Fiziki Yeterlilik Sınavında başarılı olan adaylar İse 20 Ağustos 2009 tarihinde saat 09:00' da Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampusu' nde yapılacak olan Yazılı Sınava katılırlar.
Mülakat, Fiziki Yeterlilik ve Yazılı Sınav sonuçlarının tümü adayların sınava girdiği günün akşamı saat 20:00' den sonra www.pa.edu.tr internet adresinden yayınlanır.

Başvuru Sırasında İstenen Belgeler

 • Dilekçe (Başvurunun alındığı yerde düzenlenecektir),
 • Adayın kendisine ait vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 • 2 adet vesikalık fotoğraf,
 • İkametgâh belgesi,
 • Diploma aslı veya noterden tasdikli örneği veya okul çıkış belgesi (Üniversitede öğrenim gören adayların 'Aslı Gibidir' onaylı diploma fotokopisi getirmeleri yeterlidir),
 • Müracaat ettiği yılın ÖSS sonuç belgesi (aslı, fotokopisi veya internet çıktısı),
 • Başvuru tarihleri arasında Cumhuriyet Savcılığından alınan adli sicil belgesi,
 • www.pa.edu.tr internet adresinden duyurulacak olan Polis Akademisi Döner Sermaye İşletmesi hesabına 50 TL (Elli Türk Lirası) sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu (Dekontta açıklama olarak başvuru sahibinin adının ve TC kimlik numarasının yazılması zorunludur, Öm; *********** TC Kimlik nolu Ahmet CAN adına Güvenlik Bilimleri Fakültesi sınav ücreti)
 • Herhangi bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye olmadığına dair kendi beyanını gösterir imzalı belge,
 • Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin çocukları için Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı tarafından verilen şehitlik veya vazife malullük belgesi.

Sınavlar Hakkında Genel Bilgiler

1- Mülakat Sınavı (10-14 Ağustos 2009):
Aşağıdaki öngörülen esaslara göre yapılır:

 • Öncelikle adaylar Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin 25 İnci maddesine göre değerlendirilir. Bu aşamada, kurulda bulunan doktor, psikiyatrist veya psikolog ya da psikolojik danışma ve rehberlik bölümü mezunu uzman üyelerin görüşleri alınır ve bu değerlendirme sonucu olumlu bulunan adaylar İkinci aşamaya geçer.
 • İkinci aşamada adaylara, sözlüye esas olmak üzere Dekanlıkça belirlenen konuların yazılı olduğu kartlardan birisi çektirilerek, kartta yazılı konu hakkında anlatım yapması istenir. Anlatım sonrası kurul adayı değerlendirir. Değerlendirme, konu hakkındaki bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavrama, kendine güven duyma ve sözlü ifade becerisi olmak üzere dört kriter üzerinden yapılır. Komisyon üyeleri her bir kriter için ortak puanı belirler. Değerlendirme her bir kriter için 25 puan üzerinden yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için, ortalama 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekir.
 • Yapılan değerlendirmeler sonucu, adaylar hakkında kurul tarafından; "Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi öğrenci Adayı Olur" veya "Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğrenci Adayı Olamaz" şeklinde karar verilir.
 • Mülakat Sınav Komisyonu kararına itiraz edilemez. Hakkında "Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen aday yeniden mülakat komisyonuna girmek için başvuruda bulunamaz.

2- Fiziki Yeterlilik Sınavı (16-18 Ağustos 2009)
Fiziki Yeterlilik Sınavları, erkek ve bayan adaylar farklı kurallara göre değerlendirilir şekilde uygulamalı olarak yapılır. Aşağıda belirtilen koşullara göre yapılacak Fiziki Yeterlilik Sınavlarında, adayların bedenî kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilir. Başarılı olmak için 100 puan üzerinden 70 puan almak zorunludur.


 

3- Yazılı Sınav (20 Ağustos 2009)

 • Test olarak yeterlilik ve yarışma sınavı şeklinde yapılır. Sınavda adaylara sayısal ve sözel olmak üzere beş şıklı çoktan seçmeli toplam 100 soru sorulur.
SÖZEL BÖLÜM SAYİSAL BÖLÜM
Yabancı Dil* 15 Matematik 31
Türkçe 30 Kimya 3
Coğrafya 4 Fizik 3
Genel Tarih 3 Biyoloji 3
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 5    
Genel Kültür 3    
TOPLAM 60   40

* Yabana dil sorulan İngilizce, Almanca ve Fransızca olmak üzere üç ayrı grupta sorudur.

 • Yazılı sınav sonucunda alınacak öğrenci sayısına göre, en yüksek puandan başlanılmak üzere belirlenen asil erkek ve asil bayan öğrenci sayısı kadar yine kendi aralarında oranları nispetinde en yüksek puandan başlanarak ayrı ayrı yedek öğrenci sayısı belirlenir.
 • Başarı sıralama puanlarında eşitlik olması halinde sırasıyla; fiziki yeterlilik sınavında alınan puanının yüksekliği, sözel puanın yüksekliği, sayısal puanın yüksekliği, yabancı dil puanın yüksekliği, matematik puanın yüksekliği dikkate alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.
 • Yazılı sınav sonucuna itiraz etmek isteyen adayların, belirlenecek döner sermaye hesabına 20 TL ücret yatırmaları gerekmektedir.

Başvurusu Kabul Edilecek Okullar

Liseler

 • Polis Koleji
 • Lise (Resmi ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler)
 • Lise, Özel Lise (Y.Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler)
 • özel Lise
 • Anadolu Lisesi (Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler)
 • Yabancı Dille öğretim Yapan Özel Lise
 • Fen Lisesi
 • Özel Fen Lisesi
 • Askeri Lise
 • Akşam Lisesi
 • Özel Akşam Lisesi
 • Sosyal Bilimler Lisesi
 • Yabancı Dil Ağırlıklı Lise
 • Spor Lisesi
 • Özel Sosyal Bilimler Lisesi
 • özel Fen ve Teknoloji Lisesi
 • Özel Laboratuar Lisesi

Açıköğretim Liseleri

 • Açıköğretim Lisesi
 • Mesleki Açık Öğretim Lisesi (Erkek Teknik, Kız Teknik, Ticaret ve Turizm Öğretim Programları)
 • Lise programı
 • Endüstri Meslek Lisesi Programı
 • Kız Meslek Lisesi Programı
 • Ticaret Meslek Lisesi Programı

Çok Programlı Liseler

 • Lise Programı
 • Endüstri Meslek Lisesi Programı
 • Kız Meslek Lisesi Programı
 • Ticaret Meslek Lisesi Programt

Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri

 • Endüstri Meslek Lisesi Programlan
 • Kız Meslek Lisesi Programlan
 • Ticaret Meslek Lisesi Programlan

Güzel Sanatlar Liseleri

 • Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi
 • Özel Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi
 • Özel Güzel Santiar Lisesi

Öğretmen Liseleri

 • Öğretmen Lisesi
 • Anadolu öğretmen Lisesi

Ticaret ve Turizm Öğretimi Meslek Liseleri

 • Ticaret Meslek Lisesi
 • Anadolu Ticaret Meslek Lisesi
 • Anadolu Dış Ticaret Meslek Lisesi
 • Akşam Ticaret Meslek Lisesi
 • Özel Ticaret Meslek Lisesi
 • LİMME Programı Uygulayan Ticari Meslek Lisesi
 • Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
 • Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
 • Özel Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
 • Anadolu Aşçılık ve Meslek Lisesi
 • Özel Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
 • LİMME Programı Uygulayan Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
 • Sekreterlik Meslek Lisesi
 • Anadolu Sekreterlik Meslek Lisesi
 • Anadolu İletişim Meslek Lisesi
 • Mahalli İdareler Meslek Lisesi
 • Anadolu Mahalli İdareler Meslek Lisesi
 • Adalet Meslek Lisesi
 • Özel Anadolu İletişim Meslek Lisesi
 • Özel Anadolu Ticaret Meslek Lisesi

Teknik Liseler

 • Teknik Lise (Erkek Teknik)
 • Teknik Lise (Kız Teknik)
 • Anadolu Teknik Lisesi (Erkek Teknik)
 • İnşaat Teknik Lisesi
 • Kimya Teknik Lisesi
 • Motor Teknik Lisesi
 • Anadolu Teknik Lisesi (Kız Teknik)
 • Tekstil Teknik Lisesi (Erkek Teknik)
 • Tekstil Teknik Lisesi (Kız Teknik)
 • Anadolu Tekstil Teknik Lisesi (Kız Teknik)
 • Türk Telekom Teknik Lisesi
 • Matbaa Teknik Lisesi
 • Ziraat Teknik Lisesi
 • Ayakkabı Anadolu Teknik Lisesi
 • Bilgisayar Anadolu TeknikLisesi
 • İnşaat Anadolu TeknikLisesi
 • Kimya Anadolu Teknik Lisesi
 • Motor Anadolu TeknikLisesi
 • Tekstil Anadolu Teknik Lisesi
 • Denizcilik Anadolu Teknik Lisesi
 • Bilişim Anadolu Teknik Lisesi
 • Özel Teknik Lise
 • Özel Anadolu TeknikLisesi

Diğer Meslek Liseleri

 • Spor Meslek Lisesi

Endüstri Meslek Liseleri

 • Endüstri Meslek Lisesi
 • Anadolu Meslek Lisesi
 • Denizcilik Endüstri Meslek Lisesi
 • Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi
 • Gemi Yapt Meslek Lisesi
 • Kimya Meslek Lisesi
 • Matbaacılık Meslek Lisesi
 • Motor Meslek Lisesi
 • Yapı Meslek Lisesi
 • Ortopedik Özürlüler Meslek Lisesi
 • Erkek Sanat Enstitüsü
 • Tekstil Meslek Lisesi
 • Anadolu Gazetecilik Meslek Lisesi
 • Ağaç ve Metal İşleri Meslek Lisesi
 • Anadolu Tekstil Meslek Lisesi
 • LIMME Programı Uygulayan Endüstri Meslek Lisesi
 • Denizcilik Meslek Lisesi
 • Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi
 • Tarım Meslek Lisesi
 • Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi
 • Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi
 • Ayakkabı Meslek Lisesi
 • Cam Meslek Lisesi
 • İnşaat Meslek Lisesi
 • Matbaa Meslek Lisesi
 • Ayakkabı Anadolu Meslek Lisesi
 • Bilgisayar Anadolu Meslek Lisesi
 • Cam Anadolu Meslek Lisesi
 • Inşaa t A nadolu Meslek L isesi
 • Kimya Anadolu Meslek Lisesi
 • Lojistik Anadolu Meslek Lisesi
 • Matbaa Anadolu Meslek Lisesi
 • Motor Anadolu Meslek Lisesi
 • Tekstil Anadolu Meslek Lisesi
 • Tarım Anadolu Meslek Lisesi
 • Özel Meslek Lisesi
 • Özel Anadolu Meslek Lisesi
 • Özel Endüstri Meslek Lisesi
 • Özel Denizcilik Meslek Lisesi

Kız Meslek Liseleri

 • Kız Meslek Lisesi
 • Anadolu Kız Meslek Lisesi
 • Özel Kız Meslek Lisesi
 • Anadolu Hazır Giyim ve Deri Hazır Giyim Meslek Lisesi
 • Tekstil Meslek Lisesi
 • Anadolu Tekstil Meslek Lisesi
 • Kuaförlük Meslek Lisesi
 • Seramik Meslek Lisesi
 • Anadolu Seramik Meslek Lisesi
 • Terzilik Meslek Lisesi
 • Anadolu Terzilik Meslek Lisesi
 • Kız Enstitüsü
 • Geleneksel Türk Sanatları Kız Meslek Lisesi
 • Uygulamalı Sanatlar Anadolu Kız Meslek Lisesi
 • İç Mimarlık ve Restorasyon Anadolu Kız Meslek Lisesi
 • Büro Yönetimi ve Sekreterlik Anadolu Kız Meslek Lisesi
 • Turizm Anadolu Kız Meslek Lisesi
 • Süs Bitkileri Meslek Lisesi
 • Anadolu Moda Tasarımı Meslek Lisesi
 • LİMME Programı Uygulayan Kız Meslek Lisesi
 • Anadolu Süs Bitkileri Meslek Lisesi

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !